การศึกษาภาชนะดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอ็กซ์และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

Titleการศึกษาภาชนะดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอ็กซ์และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์, สุกัญญา เบาเนิด, จินตนา เหล่าไพบูลย์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP810.5 ร769
Keywordsรังสีเอกซ์, รังสีเอกซ์--การเลี้ยวเบน, เครื่องปั้นดินเผา--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Abstract

ได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผาโบราณจากแหล่งขุดค้นโบรารณคดี บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ พบว่า มีลักษณะแตกต่างจากภาชนะดินเผาในกลุ่มวัฒนธรรมอื่น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลทางโบรารณคดีที่เรียกภาชนะดินเผากลุ่มนี้ว่าแบบร้อยเอ็ด ตัวอย่างภาชนะถูกนำมาบดและวิเคราะห์หาปริมาณธาตุด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบกระจายความยาวคลื่นจะได้รายละเอียดมากกว่าเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน และจากการศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่า ทุกตัวอย่างมีองค์ประกอบของควอทซ์ ที่มีโครงสร้างเป็นแบบ Hexagonal จากการหาอายุโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว โดยวิธี TL Dating ได้เท่ากับ 2848 +- 90 ปี