การศึกษาคุณสมบัติในระดับโมเลกุลของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Lactobacillus lactis PS 21

Titleการศึกษาคุณสมบัติในระดับโมเลกุลของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Lactobacillus lactis PS 21
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2546
Authorsพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR121 พ137
Keywordsแบคทีเรีย, แบคเทอริโอซิน
Abstract

ในการศึกษานี้ได้ทำการทดลองเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในระดับโมเลกุลของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Lactobacillus lactis PS21 จากการทดลองเพื่อหาค่า pH ที่เหมาะสมต่อการเกาะของแบคเทอริโอซินดังกล่าวบนผิวของเชื้อพบว่า แบคเทอริโอซินสามารถเกาะบนผิวของเชื้อได้ดีที่สุดที่ pH 6 และ pH 7แต่จะไม่สามารถเกาะที่ผิวของเชื้อได้ที่ pH ตั้งแต่ 3 ลงมา ในการแยกแบคเทอริโอซินที่สร้างโดยเชื้อนี้ให้บริสุทธิ์ แล้วนำไปวิเคราะห์โดยวิธี SDS-PAGE พบว่าแบคเทอริโอซินดังกล่าวมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 28 kDa และจากการนำเชื้อไปทำการสกัด plasmid พบว่า แบคทีเีัรียดังกล่าวไม่มี plasmid

Title Alternate tudies on molecular properties of a bacteriocin produced by Lactobacillus lactis PS 21