การศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้แบบรายงานการศึกษาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้แบบรายงานการศึกษาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsธีระพงษ์ วงศ์บุญ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092758
Call NumberHF5547 ธ666
Keywordsบุคลากร--การประเมิน
Abstract

การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษษพบว่า 1.บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีถึงดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทั้ง 6 ครั้ง สูงสุดอยู่ในช่วง 80-89 คะแนน 2.คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดจากการประเมินครั้งที่ 4/2545 เท่ากับ 89.0 คะแนน รองลงมาคือ การประเมินครั้งที่ 1/2546 คะแนนรวมเฉลี่ย 86.5 คะแนน 3.คะแนนรวมเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 3 ปี เท่ากับ 86 คะแนน โดยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นไปตามลำดับพร้อมทั้งการใช้ผลการประเมินเพื่อให้คุณให้โทษอย่างเป็นธรรม

Title Alternate A study of supporting staff' s performance evaluation by using the Oersinal self Study (PSSR) in the Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University