การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสงของควอนตัมดอทโดยใช้วิธีเคดอทพี

Titleการศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างและแสงของควอนตัมดอทโดยใช้วิธีเคดอทพี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2557
Authorsวรศักดิ์ สุขบท
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC176.8.Q35 ว287
Keywordsควอนตัมดอต, ควอนตัมดอท, ทฤษฎีควอนตัม, เคดอทพี, แสง
Abstract

แสดงการคำนวณโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และการกระจายตัวของความเครียดสำหรับ InAS/GaAs ควอนตัมดอท การคำนวณการกระจายตัวของความเครียดอยู่บนพื้นฐานทฤษฎียืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง (continuum elastic theory) การคำนวณศักย์เพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric potential) โดยการหาผลเฉลี่ยของสมการฟัวซง 3 มิติ คำนวณระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและหลุมของ InAS/GaAs ควอนตัมดอทได้โดยวิธีเคดอทพี (k.p method) ที่จัดเตรียมไว้ให้ ผลการคำนวณแสดงผลกระทบของความเครียดและเพียโซอิเล็กทริก

Title Alternate Electronic structure and optical properties of quantum dots: k.p method