การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี 2547)

Titleการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปี 2547)
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsรัชกร โชติประดิษฐ์
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA76.8 ร112 2547
Keywordsครุภัณฑ์, คอมพิวเตอร์--วิจัย, ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
Abstract

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องการทราบ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความแตกต่าง
ในการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ลักษณะการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรปัจจัยด้านการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและปัจจัยด้านความรู้/ทักษะในด้าน
คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้สุ่ม
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 308 คน โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มสายงาน
คือ กลุ่มผู้บริหาร จำนวน 28 คนกลุ่มข้าราชการสาย ก จำนวน 43 คน กลุ่มราชการสาย ข จำนวน 46 คน
กลุ่มข้าราชการสาย คจำนวน 35 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 51 คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน จำนวน 89 คน คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด t-test
F-test