การศึกษาพฤติกรรมการสั่นของแผ่นพื้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแรง

Titleการศึกษาพฤติกรรมการสั่นของแผ่นพื้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแรง
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsกิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, Emad A.M. EL-Dardiry, ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA355 ก675
Keywordsกลศาสตร์, การสั่นของแผ่นพื้น, การสั่นสะเทือน, การเคลื่อนไหวของแรง, พลศาสตร์
Abstract

จากการศึกษษพบว่า ความหนาของพื้นและความหน่วงของพื้นมีส่วนในการช่วยลดผลจากการสั่นบนแผ่นพื้นได้มาก โดยผลการศึกษาพบว่า พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ศึกษาได้แก่ ความหนาของแผ่นพื้น ลักษณะที่รองรับของแผ่นพื้น และความหน่วงของแผ่นพื้น มีผลต่อพฤติกรรมการสั่นของแผ่นพื้นที่มีนัยสำคัญต่างกัน

Title Alternate The investigation of floor vibration subjected to moving loads