การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsวัลยา วิริยเสนกุล, สุมนา อินทร์คำน้อย, อนันต์ รักษาผล, สิรพัฒน์ ลาภจิตร
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB3605 ร451มอบ
Keywordsคณะวิศวกรรมศาสตร์, นักศึกษา, สถานภาพนักศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา
Abstract

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักศึกษา ที่มีสถานภาพถูกเตือนและรอพินิจ และเพื่อต่องการเปรียบเทียบสถานภาพของนักศึกษาดังกล่าว กับวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้แบบสาอบถามเพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจับที่มีผลต่อสถานภาพนักศึกษาใน 4 ด้าน คือ 1.สภาพแต่ละรายวิชา 2. สภาพเกี่ยวกับผู้สอน 3. สภาพเกี่ยวกับผู้เรียน และ 4. สภาพแวดล้อมทั่วไป และใช้สถิติในการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน