การศึกษาผลของคองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสทในฐานะพรีไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยาบางประการ ปริมาณแบคทีเรียในลำไส้และความต้านทานโรคของปลานิล

Titleการศึกษาผลของคองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสทในฐานะพรีไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยาบางประการ ปริมาณแบคทีเรียในลำไส้และความต้านทานโรคของปลานิล
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2556
Authorsอัจฉรา จุฑาเกตุ, จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ, เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSH177.H4 อ499 2556
Keywordsกลูโคแมนแนน, ความต้านทานโรคของปลานิล, คองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสท, ปลานิล -- การเจริญเติบโต, พรีไบโอติก, พรีไบโอติกส์, โปรตีนไฮโดรไลเซท
Abstract

านวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพรีไบโอติกส์คองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสท (Konjac Glucomannan Hydrolysate; KGH) ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ ค่าโลหิตวิทยาบางประการ และความต้านทานโรคของลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยแบ่งปลาจำนวน 360 ตัว ออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ใช้ปลานิลวัยรุ่นขนาด 11.04±0.51 กรัม เลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็ตรูปที่ผสม KGH ที่ปริมาณ 0 (กลุ่มคสบคุม)1, 2 และ 3% เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่า ปลาที่ได้รับ KGH ทุกกลุ่มการทดลองมีการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ KGH โดยมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (WG) และค่าเฉลี่ยของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (ADG) สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และปลาที่ได้รับ KGH ที่ระดับ 1 และ 2% ยังมีค่าอัตราแลกเนื้อที่ดีกว่าปลากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณแบคทีเรียรวมที่พบในลำไส้ของปลาที่ได้รับ KGH มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของการเพิ่มขึ้นของปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติกในลำไส้ของปลาที่ได้รับ KGH และพบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณเม็ดเลือดแดง ค่าเฉลี่ยของปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (haematocrit) ค่าเฉลี่ยของปริมาณเม็ดเลือดขาว ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils และ monocytes ในปลาทุกกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ปลาที่ได้รับ KGH ในปริมาณ 1 และ 2% มีเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือกขาวชนิด lymphocytes มากกว่าปลากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าปลากลุ่มที่ได้รับ KGH มีความต้านทานต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ดีกว่าปลากลุ่มควบคุม แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

Title Alternate Effects of konjac glucomannanhydrolysate as prebiotics on growth performance, hematology, intestinal bacteria and disease resistance of nile tilapis, Oreochromis niloticus