การศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Titleการศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS661 ภ679
Keywordsการจัดการดิน, การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร, ธาตุอาหารดิน, ปุ๋ยพืชสด
Abstract

การศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัด และเพิ่มผลผลิตของพืชโดยใช้ปุ๋ยพืชสดซึ่งทำ
การทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2538
โดยวางแผนทดลองแบบ RCBD จำนวน 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ในแปลงขนาด 25 ตารางเมตรซึ่งประกอบ
ไปด้วยปุ๋ยพืชสดดังนี้ไมยราพย์ไร้หนาม โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า และแปลงควบคุม
ในอัตรา 2 ตันต่อไร่ โดยใช้ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3 เป็นพืชทดสอบเก็บข้อมูลภูมิอากาศ
ข้อมูลคุณสมบัติด้ารกายภาพและเคมีของดิน ทั้งก่อนปลูกและหลังปลูก ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช
และข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต เป็นต้น