การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2550
Authorsสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB191.R5 ส876
Keywordsการชำแหละเนื้อสัตว์, การปลูกข้าว, การผลิตข้าว, การแปรรูปเนื้อสัตว์, ข้าว, น้ำทิ้ง, น้ำเสีย, ปุ๋ย--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมี, ระบบบำบัดน้ำ, ระบบเกษตรกรรม, อินทรียเคมี, อุบลราชธานี
Title Alternate Study on waste water from meat processing on agricultural systems in Ubon Ratchathani province