การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา

Titleการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ด้วยวิธีทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2539
Authorsชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, อรุณศรี ปรีเปรม, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเพ็ญ ธิโสดา
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRM400 ช616
Keywordsการฆ่าเชื้อ, สารต้านการติดเชื้อ, แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, โซเดียมไฮโปคลอไรท์
Abstract

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ที่เตรียมขึ้นใหม่ในความเข้มข้น 5000 ยยท (0.5%) ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่นิยมเตรียมขึ้นเพื่อใช้ภายในโรงพยาบาล บรรจุในขวดแก้วสีชาปิดฝาสนิท ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ เมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาต่าง ๆ นาน 8 สัปดาห์ โดยวิเคราะห์หาปริมาณ available chlorine ด้วยวิธี Iodometric titration วัดความเป็นกรด-ด่าง และทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยวิธี use dilution method ซึ่งเป็นวิธีจำลองแบบการใช้งานจริงในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด คือ Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Psuedomonas aeruginosa พบว่า สารละลายชนิดเดียวกัน เมื่อเก็บไว้ที่ระยะเวลาต่าง ๆ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จะให้ค่า available chlorine ไม่เปลี่ยนแปลงจากสารละลานที่เตรียมใหม่ และยังคงมีความสามารถในการฆ่าเชื้อทั้ง 3 ชนิดได้

Title Alternate A study on efficiency of hypochlorite disinfectants by chemical and microbiological methods