การศึกษาระดับความเข้มข้นของกรดไนตริกและอะซิติกที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว

Titleการศึกษาระดับความเข้มข้นของกรดไนตริกและอะซิติกที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsวสุ อมฤตสุทธิ์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB191.R5 ว363
Keywordsกรดอะซิติก, กรดไนตริก, ข้าว--การปรับปรุงพันธ์, ข้าว--การเจริญเติบโต, ข้าว--เมล็ดพันธุ์
Abstract

การทดลองเพื่อหาระดับความเข้มข้นกรดไนตริกและอะซิติก อุณหภูมิและระยะเวลาการแช่เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ กข.15 และขาวดอกมะลิ 105 โดยพบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ในกรดไนตริกที่ความเข้มข้น 0.15 M เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง เป็นวิธีที่เหมาะต่อการแก้ไขการพักตัวของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข.15 และเพื่อเป็นการลดระยะเวลาการแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิและความเข้มข้นของกรด พบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยกรดไนตริกความเข้มข้น 0.4 M เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นระดับความเข้มข้นที่ดีที่สุดในการแก้ไขการพักตัวเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข.15

Title Alternate Study on the concentration levels of nitric and acetic acid on germination of rice seed
Fulltext: