การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2551
Authorsมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB2343.34.T5 ม226ร
Keywordsกิจกรรมของนักศึกษา
Abstract

การวิจัยเพื่อ 1.ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมทุกชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2.เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมทุกชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมทุกชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4.เพื่อศึกษาตัวพยากรณ์การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ของนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมทุกชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Fulltext: