การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร

Titleการศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsนนทกรณ์ อุรโสภณ, ปาจารีย์ ทองงอก, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อารี วังมณีรัตน์, อินทร์ ศาลางาม
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSF971 ก522
Keywordsสมุนไพร--การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์, สุกร--โรค--การป้องกันและควบคุม
Abstract

จากการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli (อี.โคไล) ของส่วนสกัดหยาบซึ่งสกัดโดย 50% เอธานอล และตามด้วยการสกัดโดยน้ำ ของสมุนไพร 20 ชนิด โดยวิธี paper disc diffusion พบว่า ส่วนสกัดหยาบจากน้ำที่ได้ทั้งหมดไม่แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ อี.โคไล สายพันธุ์มาตรฐาน แต่ส่วนสกัดหยาบจาก 50% เอธานอล ที่ความเข้มข้น 10000 ไมโครกรัม/disc จากฝรั่ง พลู และลูกใต้ใบ แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ อี.โคไล สายพันธุ์มาตรฐาน

Title Alternate A study on the efficiency of Thai herbs on Enteropathogenic Escherichia coli inhibition in Piglet