การศึกษาระดับความต้องการโปรตีนในอาหารของกบบลูฟรอก

Titleการศึกษาระดับความต้องการโปรตีนในอาหารของกบบลูฟรอก
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2542
Authorsเฉลียว บุญมั่น, ชำนาญ แก้วมณี, วิชาญ แก้วเลื่อน
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSH185 ร451ก
Keywordsกบ--การเลี้ยง
Abstract

การทดลองเลี้ยงกบบลูฟรอกขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 20 กรัม ด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 25 30 35 40 และ 45 อาหารแต่ละสูตรมีพลังงานเท่ากัน ทำการเลี้ยงในบ่อคอนกรีตกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นกบที่ได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนร้อยละ 45 มีค่าน้อยที่สุดและแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 30 และ 40

Title Alternate Study on dietary protein requirement for bull frog (Rana catesbeiana)