คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title Type [ Year(Asc)]
2562
พรทิพย์ ไววุฒิ.  2562.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสารสกัดผักชี. PDF icon Phontip_Wiwut.pdf (11 MB)
พัชรี มะลิลา.  2562.  การพัฒนาฟิล์มพลาสติกสำหรับการควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลด้วยการกระตุ้นโดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับผลไม้ตัดสด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Patcharee_Malila.pdf (91.64 MB)
กชกร ศิริพันธ์.  2562.  การพัฒนาวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบไวงาน สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสด้วยการใช้คอนเวอร์เตอร์แบบสามระดับ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Kotchakorn_Siriphan.pdf (6.02 MB)
วรันภัทร รัตนการุณจิต.  2562.  การพัฒนาวิธีทางเลือกในการวิเคราะห์ไอออนเหล็กในน้ำด้วยการวิเคราะห์ความเข้มสีโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยสำหรับวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Waranphat_Rattanakaroonjit.pdf (80.36 MB)
กฤษฎา นาคปลัด.  2562.  การพัฒนาวิธีแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Krisada_Nakphalad.pdf (57.44 MB)
กฤษฎา นาคปลัด.  2562.  การพัฒนาวิธีแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Krisada_Nakphalad.pdf (57.44 MB)
ไพลิน แนวจำปา.  2562.  การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Pailin_Nawchampa.pdf (8.61 MB)
ไพลิน แนวจำปา.  2562.  การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Pailin_Nawchampa.pdf (8.61 MB)
สุภารัตน์ สุขโท.  2562.  การพัฒนาแบบประเมินการทำงานบริเวณมือโดยราสซ์โมเดล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ PDF icon Suparat_Sooktho.pdf (80.68 MB)
เอกพันธุ์ อินทร์งาม.  2562.  การศึกษาการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งในอาหารผสมครบส่วนต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะ สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากโคขุนลูกผสมพันธุ์ซาโรเล่ส์. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Ekkapan_Inngarm.pdf (25.01 MB)
ชีวาพร ไชยพันธ์.  2562.  การศึกษาประสิทธิภาพของตลาดสดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลและกระบวนวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Chewaphorn_Chaiyaphan.pdf (18.72 MB)
ภัทราวรรณ ชิมชม.  2562.  การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดแก๊ส S-10 ที่มีการไหลแบบหมุนวนด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Phattharawan_Chimchom.pdf (7.91 MB)
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา.  2562.  การออกแบบและพัฒนาระบบขนถ่ายสิ่งส่งตรวจด้วยรถขนส่งอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสุขภาพ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Nunthaphan_Kanoksirirujisaya.pdf (11.31 MB)
พิจิตรา พิศชวนชม.  2562.  การออกแบบโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ ด้วยการแบ่งกลุ่มเคมีนและวิธีการเชิงพันธุกรรม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Pijittra_Pischuanchom.pdf (57.4 MB)
พลตรี วงษ์ประสานต์.  2562.  การเปรียบเทียบคุณลักษณะการนำส่งยาของลำพุ่งที่สร้างจากอุปกรณ์แบบหลักการกระแทกที่มีดันกำลังจากแก๊สและสปริง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Phontree_Wongprasan.pdf (25.38 MB)
เธียรชัย แสนวงศ์.  2562.  การเปรียบเทียบรูปแบบการเสริมกำลังเสาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงแบบวัฏจักร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Theanchai_Sanwong.pdf (5.22 MB)
สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ.  2562.  การเปลี่ยนแปลงปริมาณสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline และคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการทำแห้งข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยว อุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บเกี่ยว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารPDF icon Supannikar_Pakkethati.pdf (22.2 MB)
มาลี ประจวบสุข, พรพรรณ พึ่งโพธิ์, สายสมร ลำลอง, กัมปนาท ฉายจรัส, สมจินตนา ทวีพานิชย์, นุชนาพร พิจารณ์, ดวงดาว สัตยากูล, จิตรลดา เดชาติวงศ์.  2562.  การใช้ประโยชน์ซีโอไลต์สังเคราะห์จากดินตะกอนเพื่อการบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย. PDF icon Malee_Prajoubsuk.pdf (2.84 MB)
ประพัชรา พรนิคม.  2562.  การใช้แบคเทอริโอเฟจร่วมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง Shigella dysenteriae. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพPDF icon Praphatchara_Pornnikom.pdf (6.83 MB)
เพียรอักษร นามโสภา.  2562.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “Little Monster”. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Pianagsorn_Namsopa.pdf (7.97 MB)
สุชาวดี ทองสวัสดิ์.  2562.  ความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณี มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Suchawadee_Thongsawat.pdf (18.03 MB)
จุฑารัตน์ นามวงษ์.  2562.  คำกริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5: ศึกษาจาก "ตำรากับเข้า" ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ "ตำราแม่ครัวหัวป่าก์" ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ . ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Jutarat_Namwong.pdf (120.51 MB)
จิดาภา ล้อนันทกุล.  2562.  "ชาวนาผู้กระทำการ" และการเปลี่ยนผ่านอีสานภายใต้เสรีนิยมใหม่. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Jidapa_Lornunthakul.pdf (54.84 MB)
ปิยะชาติ แววศรี.  2562.  ต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟิลด์เเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนการเกษตรอัจฉริยะ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF icon Piyachat_Waewsri.pdf (49.06 MB)
ถิรประภา ศรีละวรรณ.  2562.  ปัจจัยสู่ความสำเร็จตามกรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลภาพ (balanced scorecard) : กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจPDF icon Thiraprapha_Srilawan.pdf (70.35 MB)

Pages