การพัฒนาวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบไวงาน สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสด้วยการใช้คอนเวอร์เตอร์แบบสามระดับ

Titleการพัฒนาวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบไวงาน สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสด้วยการใช้คอนเวอร์เตอร์แบบสามระดับ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsกชกร ศิริพันธ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ก112ก 2562
Keywordsการควบคุมกระแส, การปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์, วงจรเรียงกระแสแบบเวียนนา, วงจรไฟฟ้า
Abstract

ในปัจจุบันการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้มีการนำเอาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ (Inverter) มาใช้ในการควบคุมการทำงานมอเตอร์ที่อยู่ภายในคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ โดยที่ภายในอินเวอร์เตอร์นั้นมีวงจรเรียงกระแสเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะทำให้เกิดค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกกระแสที่เกินค่ามาตรฐาน IEC/EN 61000-3-2 และทำให้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำลงวงจรเรียงกระแสสามเฟสที่เหมาะสมในการลดทอนฮาร์มอนิกและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านั้น คือ วงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยวิธีกาiควบคุมและการมอดูเลชั่นในการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยวิธีการควบคุมและการมอดูเลชั่นในการทำงาน โดยเลือกใช้วิธีการควบคุม 2 วิธี คือ 1.วิธีควบคุมกระแส 2.วิธีควบคุมไฟฟ้าทางตรงและเลือกใช้วิธีมอดูเลชั่น 3 วิธีคือ 1.การปรับความกว้างของพัลส์โดยใช้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบเลื่อนเฟส 2.การปรับความกว้างของพัลส์โดยใช้สัญญาณสามเหลี่ยมแบบเลื่อนระดับ 3.การปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์เพื่อหาวิธีลดค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกและปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม
จากการทดลองวงจรเรียงกระแสสามเฟสชนิดไวงานแบบเวียนนาโดยใช้วิธีการควบคุมกระแสและมอดูเลชั่นแบบการปรับศูนย์ของสเปซเวกเตอร์พัลส?วิดมอดูเลชั่นซึ่งทดสอบกับโหลดมอเตอร์ที่กำลัง 1.3 กิโลวัตต์ พบว่า สามารถลดทอนค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกกระแสให้ลดลงเหลือเพียง 1.550% ซึ่งอยู่ในมาตรฐานฮาร์มอนิก IEC/EN 6100-3-2 อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าของวงจรให้มีค่าเป็น 0.9997 และมีประสิทธิภาพของวงจรอยู่ใน 96% ยังสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านเอาต์พุตและควบคุมให้คงที่ได้ที่ 500 โวลต์

Title Alternate Developments of an active power factor correction (APFC) for the three-phase rectifier systems using the three-level converters