ต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟิลด์เเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนการเกษตรอัจฉริยะ

Titleต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟิลด์เเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนการเกษตรอัจฉริยะ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsปิยะชาติ แววศรี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ป621 2562
Keywordsการถอดรหัสข้อมูล, การเกษตรอัจฉริยะ, การเข้ารหัสข้อมูล, การแลกเปลี่ยนข้อมูล, ฟิลด์เเซิร์ฟเวอร์, ลอร่า, เครือข่ายไร้สาย, ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟิล์ดเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้งานเครือข่ายไร้สายส่วนตัว (Private Network) ในการสื่อสารโดยการส่งข้อมูลเริ่มจากโหนกสำหรับบันทึกสภาพแวดล้อมไปยังคลาวด์ โดยมีสถานีแลกเปลี่ยนข้อมูลทำหน้าที่แปลงข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังเกตเวย์ หากข้อมูลที่ส่งจะโหนกไม่สามารถส่งไปยังเกตเวย์ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ถูกบันทึกสามารถฝากไปยังเกตเวย์ใกล้เคียงได้สำหรับกรณีที่เกิดเหตุปกติกับเกตเวย์ที่ใช้งานอยู่ใช้ร่วมกับการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและยืนยันตัวตนของข้อมูลที่ถูกส่งมายังเกตเวย์ ข้อมูลที่ได้รับจากพื้นที่จะถูกแสดงขึ้นผ่านทางหน้าจอและแจ้งเตือนหากเกิดปัญหาขึ้นกับเกตเวย์
ผลการทดลองสำหรับการอ่านข้อมูลสภาพแวดล้อมได้และส่งไปยังสถานีแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์สำหรับวัดค่าตัวแปรโดยเรียกว่าโหนด เมื่อโหนดทำการอ่านข้อมูลได้แล้วข้อมูลได้ถูกส่งผ่านไปยังสถานีแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเชื่อมต่อกับผ่าน Mac Address ของไมโครคอนโทรเลอร์ เมื่อสถานีได้รับข้อมูลแล้วทำการเตรียมข้อมูลก่อนส่งผ่านเครือข่ายไร้สายลอร่า โดยทำหน้าที่แปลงข้อมูลให้มีขนาดที่เล็กและทำการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเพื่อประกอบเป็นเพลย์โหลด เนื่องจากการทำงานของลอร่าเป็นการส่งข้อมูลแบบบรอดแคส (Broadcast) ไปยังเกตเวย์ เมื่อเกตเวย์ได้รับข้อมูลแล้วทำการตรวจสอบขนาดของข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูลขึ้นไปยังคลาวด์เพื่อทำการถอดรหัสข้อมูลและแสดงผลผ่านทางหน้าจอ โดยได้รับข้อมูลมากกว่า 90% และระบบการแลกเปลี่ยนสามารถทำงานแทนได้ หากเกิดเหตุผิดปกติกับเกตเวย์ที่สถานีงานอยู่ โดยข้อมูลที่ฝากส่งสามารถแยกข้อมูลได้ว่ามาจากโหนดตัวใดหรือสถานีใดในระบบโดยไม่เกิดความเสียหายและสามารถแจ้งเตือนได้หากเกิดความผิดปกติกับเกตเวย์ผ่านทางหน้าจอ ดังนั้นการทดแทนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถเข้ามาทำงานได้หากเกิดปัญหาขึ้นกับเกตเวย์ที่ใช้งานอยู่ของสถานี

Title Alternate Prototype of data transfer among field server for supporting smartfarm