การพัฒนาวิธีทางเลือกในการวิเคราะห์ไอออนเหล็กในน้ำด้วยการวิเคราะห์ความเข้มสีโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยสำหรับวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา

Titleการพัฒนาวิธีทางเลือกในการวิเคราะห์ไอออนเหล็กในน้ำด้วยการวิเคราะห์ความเข้มสีโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยสำหรับวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsวรันภัทร รัตนการุณจิต
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ว295 2562
Keywordsการวิเคราะห์ไอออนเหล็ก, การสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ไอออนเหล็ก
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดลองอย่างง่าย เรื่อง การหาปริมาณไออนเหล็กที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยการวิเคราะห์ความเข้มสีของภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟน ไอออนเหล็กในน้ำสมารถวิเคราะห์ได้โดยทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีกับแอนโทไซยานินที่สกัดได้จากดอกฟ้าประทานพร เมื่อนำภาพที่ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนมาวิเคราะห์วัดความเข้มสีในระบบ RGB (สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน) ด้วยโปรแกรม ImageJ ก็จะสามารถหาความเข้มข้นของไอออนเหล็กได้ ผลจากการทดลองพบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวิธีมาตรฐาน จากนั้นนำชุดการทดลองนี้ไปจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การหาปริมาณไอออนเหล็กที่ปนเปื้อนในน้ำตัวอย่าง โดยมีกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบวินิจฉัยสองลำดับขั้น จำนวน 10 ข้อ จากการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติหลังเรียน (Mean=22.84, SD=5.31) สูงกว่าก่อนเรียน (Mean=13.41, SD=6.72) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติอยู่ในระดับปานกลาง (=0.57) และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (Mean=4.03, SD=1.05) หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองอย่างง่าย งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนได้

Title Alternate Development of alternative method for determination of iron ions in water using smartphone-assisted colorimetric analysis for high school chemistry