การเปรียบเทียบคุณลักษณะการนำส่งยาของลำพุ่งที่สร้างจากอุปกรณ์แบบหลักการกระแทกที่มีดันกำลังจากแก๊สและสปริง

Titleการเปรียบเทียบคุณลักษณะการนำส่งยาของลำพุ่งที่สร้างจากอุปกรณ์แบบหลักการกระแทกที่มีดันกำลังจากแก๊สและสปริง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsพลตรี วงษ์ประสานต์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ พ439ก 2562
KeywordsPVDF, การนำส่งยาของลำพุ่ง, ความดันกระแทก, ลำพุ่งความเร็วแสง, หลักการกระแทก
Abstract

ปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์นำส่งยาด้วยลำพุ่งความเร็วสูงด้วยแนวความคิดใหม่ในการสร้างลำพุ่งที่เรียกว่า วิธีหลักการกระแทก ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ให้กำเนิดลำพุ่งที่มีสมรรถนะการนำส่งยาดีขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะและความดันกระแทกสูงสุดของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงที่สร้างจากหลักการกระแทก เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับนำส่งยาผ่านผิวหนัง ลำพุ่งสร้างจากอุปกรร์ส่งยาที่ใช้ต้นกำลังจากสปริงและแก๊สเป็นกำลังขับ โดยทำการศึกษาอิทธิพลของโมเมนตัมการชนของลูกปืนที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.3-1.1 kg.m/s เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด 0.2 และ 0.3 mm มีปริมาตรบรรจุ 0.2 และ 0.5 ml และตรวจสอบความเสียหายของเนื้อสุกรหลังการฉีดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการศึกษาพบว่า ลำพุ่งมีความดันกระแทกสูงสุดประมาณ 5-90 MPa โดยจะมีค่าสูงขึ้น เมื่อโมเมนตัมของลูกปืนมีค่าเพิ่มขึ้น และปริมาตรบรรจุของหัวฉีดน้อยลง รูปแบบความดันกระแทกมีลักษณะผันผวน เนื่องจากลำพุ่งมีลักษณะฉีดเป็นลูก ๆ หรือพัลส์ โดยพบปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับอุปกรณ์ที่ใช้ต้นกำลังจากแก๊สมากกว่าจากสปริง ซึ่งการฉีดเป็นพัลส์จะช่วยในการเจาะและการจ่ายยาเข้าสู่เนื้อเยื่อได้ดี บทสรุปอุปกรณ์ที่ใช้ต้นกำลังจากแก๊สจะสร้างลำพุ่งให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการนำส่งยาที่ดีกว่าที่ใช้ต้นกำลังจากสปริง

Title Alternate Comparison on drug delivery characteristics of jet injection from gas and spring devices