คำกริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5: ศึกษาจาก "ตำรากับเข้า" ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ "ตำราแม่ครัวหัวป่าก์" ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์

Titleคำกริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5: ศึกษาจาก "ตำรากับเข้า" ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ "ตำราแม่ครัวหัวป่าก์" ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsจุฑารัตน์ นามวงษ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberPL จ631 2562
Keywordsคำกริยาการีต, ภาษาไทย -- การใช้ภาษา, ภาษาไทย -- คำกริยา, อาหารไทย
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความหมาย และจัดประเภทของคำกริยาการีตจากตำรากับเข้าของหม่องซ่มจีน ราชานุประพันธ์ และตำราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ผลการศึกษาพบว่า ในตำรากับเข้ามีคำกริยาการีต 61 คำ 75 หน่วยความหมายและในตำราแม่ครัวหัวป่าก์ มีคำกริยาการีตทั้งหมด 61 คำ มีความหมายทั้งหมด 79 หน่วยความหมาย คำกริยาการีตทุกคำประกอบด้วยประเด็นของอรรถลักษณ์จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ หมวดคำกริยา การก เหตุการณ์ และคำนามที่แสดงการก สามารถจัดประเภทของคำกริยาการีตโดยแบ่งตามขั้นตอนการประกอบอาหาร ได้แก่ ขั้นการเตรียมส่วนผสม ขั้นการประกอบอาหาร และขั้นหลังการประกอบอาหาร

Title Alternate Causative verbs of Thai Cooking King Rama 5: study of "Tumra Kab Kaw" by Somjean Rachanuphaphan's recipes and "Mae Krua Huapa" by Plian Passakornwong's recipes