การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงแห้งจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกพันธ์ุ กข 6

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงแห้งจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกพันธ์ุ กข 6
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsอภินันท์ สุขบท
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRS อ257ก 2562
Keywordsกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก, กาบา, ข้าวกล้องงอก, ผลิตภัณฑ์ผงแห้ง, สารสกัดจากพืช, แอนติออกซิแดนท์
Abstract

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีการบริโภคและส่งออกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมากข้าวกล้องงอกข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ทั้งวิตามินบี วิตามินซี วิตามินอี ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม สังกะสี GABA (Gamma Amino Butyric Acid) กรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ ในกระบวนการทำให้สุกด้วยการนึ่งมีน้ำเกิดจากไอน้ำกลั่นตัวหยดผ่านเมล็ดข้าวที่นึ่ง ทำให้อุดมไปด้วยสารที่มีคุณประโยชน์ข้างต้น น้ำดังกล่าวไม่ได้ใช้ประโยชน์ ควรที่จะนำมาแปรรูปเป็นผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อนำน้ำซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการนึ่งข้าวกล้องงอกพันธุ์ กข6 มาเตรียมเป็นผลผลิตเสริมอาหารสำหรับใช้บำรุงสุขภาพโดยการใช้เทคนิคการทำแบบพ่นฝอย ทำน้ำข้าวให้แห้งเป็นผงโดยใช้ตัวพา 2 ชนิดได้แก่ แลคโตสและมอลโทเดกซ์ทรินในปริมาณต่าง ๆ วิเคราะห์คุณสมบัติของผลน้ำนึ่งข้าวทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ ความสามารถในการไหล ความชื้น จากนั้นวิเคราะห์กาปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH ผลการทดสอบทางเคมีฟิสิกส์พบว่าผลน้ำนึ่งข้าวผสมแลคโตสและมอลโทเดรกซตรินที่ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ มีการไหลในระดับพอใช้ถึงดีมาก ความชื้นในผงน้ำข้าวแต่ละตัวอย่างที่เตรียมได้อยู่ในช่วง 1.63-3.17% มีฟีนอลิกรวมในผลิตภัณฑ์น้ำข้าวที่ใช้แลคโตสและมอลโทเดกซ์ทรินเป็นตัวพา เทียบเท่ากับกรดแกลลิก 0.0006-0.0093 และ 0.0008-0.0093 mg/ml (gallic acid equivalent) ตามลำดับ ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมในผลิตภัณฑ์น้ำข้าวที่ใช้แลคโตสและมอลโทเดกซ์ทรินเป็นตัวพา มีค่า 0.001-0.002 Quercertin mg/ml ตรวจไม่พบปริมาณแอนโทไซนานิน สำหรับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ผงน้ำข้าวกล้องงอกที่ได้จากการใช้แลคโตสหรือมอลโทเดกซ์ทรินเป็นตัวพา มีค่า % DPPH radical scavenging activity อยู่ในช่วง 23.68-59.30 และ 21.72-26.37% ตามลำดับ วิธี ABST radical-scavenging activity อยู่ในช่วง 0.183-.203 microM TE/g และ 0.182-0.198 203 microM TE/g วิธี Frap assay อยู่ในช่วง 0.00025-0.00453 mg trolex equivalent/g extract และ 0.00006-0.00322 mg trolox equivalent/g extract สรุปได้ว่าผงน้ำข้าวที่มีตัวพาเป็นแลกโตสและมอลโทเดกซ์ทรินที่เตรียมจากการทำให้แห้งแบบพ่นฝอยมีการไหลในระดับพอใช้ถึงดีมาก โดยเมื่อใช้แลคโตสเป็นตัวพา ผงน้ำข้าวนึ่งที่ได้มีแนวโน้มไหลดีกว่าเมื่อใช้มอลโทเดกซ์ทรินเป็นตัวพา มีความชื้นไม่สูง มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ตรวจพบฟลาโวนอยด์พบฟีนอลิกรวม เหมาะแก่การนำไปเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับใช้บำรุงสุขภาพต่อไป

Title Alternate Development of dried power from byproduct of RD 6 gaba-rice processing
Fulltext: