ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “Little Monster”

Titleความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “Little Monster”
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsเพียรอักษร นามโสภา
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberPL พ951 2562
Keywordsการใช้ภาษาไทย, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, วจนะวิเคราะห์
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Little Monster” กับการนำเสนออุดมการณ์ความเป็นครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบัน โดยมุ่งศึกษาตามกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว และแนวคิดอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยเห็นว่าจะทำให้การศึกษาในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากอัลบั้มรูปภาพในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “Little Monster” ที่มีชื่ออัลบั้มว่า “รูปภาพบนไทม์ไลน์” ที่ปรากฏตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2,760 ภาพ โดยผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะตัวอักษรและภาพประกอบทั้งภาพการ์ตูนและภาพถ่ายในกรอบรูปภาพนั้น ๆ เท่านั้น
ผลการศึกษาพบว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ Little Monster ใช้กลวิธีทางภาษา 2 กลวิธี คือ (1) กลวิธีทางวัจนภาษาจ านวน 10 กลวิธี ประกอบด้วย การกล่าวอ้าง การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้อุปลักษณ์ การใช้มูลบท การแทรกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีการแทรกเรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนบุคคล การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ การใช้วัจนลีลาแบบเป็นกันเอง การกล่าวเกินจริงและการเปรียบเทียบกลวิธีทางอวัจนภาษา (2) กลวิธีทางอวัจนภาษา ได้แก่ การใช้ภาพการ์ตูน และการใช้ภาพถ่าย ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับการนำเสนออุดมการณ์ความเป็นครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบันพบว่ามี 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การเสนอความคิดเกี่ยวกับครอบครัวที่ระบุว่า “ครอบครัว” ต้องเลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุด “ครอบครัว” ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ “ครอบครัว” ต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดีอยู่เสมอ และ “ครอบครัว” ต้องมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง (2) การเสนอความคิดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ประกอบไปด้วยการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ “แม่” การนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ “พ่อ” และการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ “ลูก” นอกจากนี้ยังพบว่า มีการนำเสนออุดมการณ์ความเป็นครอบครัวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์จากอุดมการณ์ความเป็นครอบครัวกำหนดให้พ่อแม่เกิดค่านิยมและความเชื่อ

Title Alternate The presentation of family ideology in facebook fanpage "Little Monster"