การใช้แบคเทอริโอเฟจร่วมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง Shigella dysenteriae

Titleการใช้แบคเทอริโอเฟจร่วมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง Shigella dysenteriae
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsประพัชรา พรนิคม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR ป313 2562
Keywordsการทดสอบยาปฏิชีวนะ, ชิเกลลา, แบคเทอริโอเฟจ, ไวรัสทำลายแบคทีเรีย
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อ Shigella dysentiriae จากตัวอย่างน้ำที่เก็บจากโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ เพื่อศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจในการยับยั้ง S. dysenteriae เมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ ampicillin จากการแยกแบคเทอริโอเฟจจำเพาะต่อ S. dysenteriae จากตัวอย่างน้ำที่เก็บมาจากโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ จังหวัดศรีสะเกษ พบไลติกแบคเทอริโอเฟจ 1 ชนิด ซึ่งให้ชื่อว่า bacteriophage SD1 แบคเทอริโอเฟจดังกล่าวจัดเป็นแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อแบคทีเรียในสกุล Shigella เนื่องจากยับยั้งแบคทีเรียทุกชนิดในสกุล Shigella ได้ แต่ไม่ยับยั้งแบคทีเรียในสกุลอื่น สารพันธุกรรมของ bacteriophage SD1 เป็นดีเอ็นเอสายคู่ เนื่องจากถูกตัดได้ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ PstI เมื่อศึกษาแบคเทอริโอเฟจดังกล่าวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พบว่าเป็นแบคเทอริโอเฟจที่มีหางยาว และหางสามารถยืดหดได้จากข้อมูลเกี่ยวกับสารพันธุกรรม และรูปร่างของแบคเทอริโอเฟจทำให้สามารถจัดจำแนก bacteriophage SD1 ให้อยู่ใน family Myoviridae เมื่อนำ bacteriophage SD1 และ ampicillin เพียงอย่างเดียวมายับยั้ง S. dysenteriae พบว่าค่าความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้ง S. dysenteriae ได้ มีค่าเท่ากับ 104 PFU/ml และ 31.25 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร ตามลำดับ แต่เมื่อนำ bacteriophage SD1 และ ampicillin มาใช้ร่วมกันในการยับยั้ง S. dysenteriae พบว่าความเข้มข้นของ bacteriophage SD1 และ ampicillin ที่ต้องใช้มีค่าลดลง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 103 PFU/ml และ 15.625 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร ตามลำดับ ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า bacteriophage SD1 และ ampicillin มีฤทธิ์เสริมกันในการยับยั้ง S. dysenteriae

Title Alternate Use of bacteriophage and antibiotic for inhibiting Shigella dysenteriae