การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสารสกัดผักชี

Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสารสกัดผักชี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2562
Authorsพรทิพย์ ไววุฒิ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRS201.E9 พ239 2562
Keywordsการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาท, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, สารสกัดจากพืช, สารสกัดผักชี
Abstract

การนำผักและสมุนไพรไทยมาศึกษาฤทธิ์ต้านการทำลายเซลล์ประสาทกำลังได้รับความสนใจสูง งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการนำผักชี (Coriandrum sativum) มาศึกษาฤทธิ์ต้านการทำลายเซลล์ประสาทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ acetylcholinesterase รวมถึงการพัฒนาผักชีเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผักชีเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผักชี และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
วิธีการดำเนินการวิจัย : นำผักชีส่วนลำต้นและใบ และส่วนรากมาสกัดหยาบด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิด คือ น้ำและเอทานอลและนำสารสกัดหยาบทั้ง 4 ชนิด จำนวนอย่างละ 3 ความเข้มข้น (10, 100 และ 1000 microgram/ml) มาศึกษาฤทธิ์ต้านการทำลายเซลล์ประสาท (SH-SY5Y) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยวัดการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และทดสอบฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ acetylchoinesterase รวมถึงนำสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ดีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรูปแบบ gummy jelly
ผลการศึกษาวิจัย : สารสกัดหยาบจากผักชีทั้ง 4 ชนิด ไม่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ประสาทจากการทำลายของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ส่วนสารสกัดจากใบด้วยเอทานอลความเข้มข้น 1 microgram/ml สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้ 99.67±1.23% และได้นำสารสกัดหยาบจากใบผักชีนี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรูปแบบ gummy jelly
สรุปผลการศึกษาวิจัย : สารสกัดจากใบผักชีมีผลในการยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase ได้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาเป็นเจลลี่กัมมี่หนัก 10 กรัม/ก้อน จากส่วนใบผักชี และมีสารสกัดจากผักชีประมาณ 0.6 mg/ก้อน

Title Alternate Development of heath product from Coriandrum sativum extract for neurodegenerative protection
Fulltext: