การศึกษาประสิทธิภาพของตลาดสดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลและกระบวนวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น

Titleการศึกษาประสิทธิภาพของตลาดสดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูลและกระบวนวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsชีวาพร ไชยพันธ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ช583 2562
Keywordsกระบวนวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น, ตลาด -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา, ตลาด -- การออกแบบและการสร้าง, ตลาดสด, เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล
Abstract

วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของตลาดสดและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนผังตลาดอาหารปลอดภัย และจำลองสถานการณ์ (Simulation) เปรียบเทียบระยะทางการเดินและจำนวนร้านค้าที่ผู้บริโภคใช้บริการในแผนผังแต่ละแบบ ซึ่งใช้ตลาดสดกรณีศึกษาที่กำกับโดยภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลอุบลและตลาดสดดอนกลาง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1)การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการดำเนินงานของตลาดสดกรณีศึกษาเทียบกับตลาดสดต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 2) การสังเคราะห์ค่าน้ำหนักปัจจัยของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น (AHP) แล้วทำการออกแบบรูปแบบการจัดโซนและแผนผังของตลาดสดตามแนวคิดสามรูปแบบ และ 3) การหาค่าถ่วงน้ำหนักและจัดอันดับทางเลือกของแผนผังสามรูปแบบ โดยเทคนิคการนับของบอร์ดา (Borda count) และทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตลาดสดในแผนผังแต่ละรูปแบบ ด้วยแบบจำลองมอนติคาโล (Monte Carlo Simulation) พบว่าผลของประสิทธิภาพตลาดสดแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานและสามารถปรับปรุงปัจจัยนำเข้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในส่วนของค่าน้ำหนักของปัจจัยของผู้บริโภคให้ความสำคัญปัจจัยด้านอาคารและสถานที่มากที่สุด,ผู้ประกอบการให้ความสำคัญปัจจัยด้านราคาเช่าและความคุ้มค่ามากที่สุด และผู้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญปัจจัยด้านสุขลักษณะที่ดี (GMP) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 24.80, 54.89 และ 50. 20 ตามลำดับ และผลการจำลองสถานการณ์ระยะทางการเดินเปรียบเทียบแผนผังทั้ง 3 แบบ พบว่าแผนผังที่ออกแบบตามพฤติกรรมของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพดีที่สุด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.5

Title Alternate Data envelopment analysis and analytic hierarchy process based efficiency study of fresh market layout