ความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณี มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Titleความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณี มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2562
Authorsสุชาวดี ทองสวัสดิ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberG ส761ค 2562
Keywordsการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี, การแข่งขันทางการค้า, ความสามารถในการแข่งขัน, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามกรอบแนวคิดโมเดลความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Ritchie และ Crouch (2003) ที่ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก คือ 1) ทรัพยากรและสิ่งดึงดูดหลัก 2) ปัจจัยและทรัพยากรสนับสนุน 3) นโยบายของแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนและพัฒนา 4) การจัดการของแหล่งท่องเที่ยว และ 5) ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2561-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
จากผลการศึกษาพบว่า ตามมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น จังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่เอื้อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเพราะไม่มีปัจจับหลักใดจากปัจจัยหลักทั้ง 5 ปัจจัยที่เป็นปัจจัยเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ มีเพียงปัจจัยย่อย คือ ปัจจัยความสัมพันธ์ทางการตลาดเป็นปัจจัยที่โดดเด่นที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นล้วยมีคนรู้จัก เพื่อน ญาติ หรือมีครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงจัดเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการเยี่ยมญาติหรือคนรู้จัก นอกจากนี้ยังพบปัจจัยย่อยอื่น ๆ ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ เช่น ความคุ้มค่า ความปลอดภัยและความมั่นคง ตลอดจนการให้การต้อนรับ อนึ่งปัจจัยด้านความคุ้มค่านั้นเป็นปัจจัยในระดับชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อยู่ก่อนแล้วเพราะประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านความคุ้มค่าด้านการใช้จ่าย ดังนั้น การท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดรวมถึงจังหวัดอุบลราชธานี ย่อมมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากและมีความคุ้มค่าตลอดการท่องเที่ยว สำหรับปัจจัยด้านความปลอดภัยและความมั่นคง และปัจจัยด้านการให้การต้อนรับนั้นเป็นปัจจัยเสริมที่เกิดขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามายังจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเกิดความรู้สึกอบอุ่นเพราะผู้คนในท้องถิ่นให้การต้อนรับที่เป็นกันเอง อีกทั้งยังรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยซึ่งอาจจะเกิดการมรเพื่อน ญาติหรือคนรู้จักอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถให้คำแนะนำปรึกษาได้ในระหว่างการเดินทางในพื้นที่

Title Alternate Competitiveness of tourism in Ubon Ratchathani province : foreign tourists' perspectives