คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, มานัส ลอศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา, ศรีสุดา มีชัย.  2549.  โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์. Nantiya_Hutanuwatr.pdf (18.68 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร.  2556.  โครงการทดสอบกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์ เล่มที่ 8 ประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพัฒนาของกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร. Nuntiya_Hutanuwatr.pdf (2.48 MB)
ภัทรียา วิสัยจร.  2542.  โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาแบบพึ่งตนเองที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Patreeya_Wisaijon.pdf (5.66 MB)
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.  2555.  โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพื่อเป็นชั้นกันซึมสำหรับสระเก็บน้ำ. Chatpoom_Wiratchan.pdf (22.23 MB)
สุริยา โชคสวัสดิ์, อภิชาติ อาจนาเสียว.  2547.  โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อโดยกรรมวิธีขี้ผึ้งหาย : กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี. Suriya_Choksawat.pdf (4.82 MB)
เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2543.  ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง : อดีตและปัจจุบัน. Kriangkri_Choprakan.pdf (4 MB)
วิทยานิพนธ์/Thesis
Pariwat Namduang.  2014.  Adsorption of reactive red dye using organo-montmorillonite. Master of Engineering--Major in Environmental Engineering Pariwat_Namduang.pdf (8.21 MB)
Wongduan Sroysee.  2013.  Amperometric biosensor for sulfite determination in beverages using glassy carbon modified with hybrid nano-material electrode in simple flow injection system. Master of Science -- Major in Chemistry Wongduan_Sroysee.pdf (16.98 MB)
Somya Poonaya.  2011.  An analysis of collapse mechanism of thin-walled circular tubes subjected to bending. Doctor of Philosophy -- Major in mechanical Engineering Somya_Poonaya.pdf (51.44 MB)
Pikul Kulsawang.  2010.  An analysis of conversational management in EFL textbooks used in the highter vocational level at the North Eastern Polytechnic School and Walt Disney's Cartoon Books. Master of Arts -- Major in Teaching English as Foreign Language Pikul_Kulsawang.pdf (4.71 MB)
Sasomphonsawat T.  2020.  An analysis of cultural contents represented in reading sections of EFL textbooks: a case study of "Access 3" and "New World 3". Master of Arts -- Major in Teaching English Thanyaphon_Sasomphonsawat.pdf (3.05 MB)
Prissana Thiengkrathok.  2009.  An analysis of moral values in the adventures of Tintin. Master of Arts--Major in English and Communication
Suthamma Sanyathanormrat.  2011.  An analysis of 's and of possessives in EFL textbooks and authentic supplementary materials used in a reading and writing course at Bungnaloowittaya school in Kantharalak, Srisaket province. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign Language Suthamma_Sanyathanormrat.pdf (5.2 MB)
Somruedee Pimkote.  2019.  An analysis of Thai English as a foreign language students' learning behaviour based on Joan Rubin's good learner model. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign Language Somruedee Pimkote.pdf (1.05 MB)
Nattaporn Kaewjandee.  2009.  The analysis of the compatibility of express English 6 textbook with the English curriclum B.E.2544. Master of arts--Major in Teaching English as a Foreign Language
Tanyaporn Sombat.  2013.  Approximation methods of a common fixed point of nonexpansive mappings in a Hilbert space. Master of Science -- Major in Mathematics Tanyaporn_Sombat.pdf (34.86 MB)
Patida Taesungnoen.  2012.  Articles used by English and communication freshmen and seniors at the Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University. Master of Arts Patida_Tae.pdf (5.61 MB)
Manitchara Thongnoi.  2008.  Assessment of companion modelling effects for integrated farming and sustainable renewable resource management in Lam Dom Yai watershed, Ubon Ratchathani province. Master of Science -- Major in Integrated Farming Manitchara_Thongnoi.pdf (129.87 MB)
Rattana Nampanya.  2013.  The awareness of phrasal verb collocations of third year major students at Rajamangala University of Technology Isan, Surin campus. Master of Arts -- Major in Teaching English as a Foreign Language Rattana_Nampanya.pdf (5.92 MB)
Thitipong Unchai.  2012.  CFD Evaluation of suitable geometrical location of wind turbine installed over terrain. Doctor of Philosophy (Major in Mechanical Engineering) Thitipong_Unchai.pdf (7.24 MB)
Rungnapha Wannasutta.  2013.  Characterization of bacteriophages specific to drug resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from wastewater. M.Sc.(Major in Biotechnology) Rungnapha_Wan.pdf (9.43 MB)
Panada Petchluan.  2013.  Characterization of cellulase and xylanase from Lentinus polychrous Lev. LP-PT-1. Doctor of Philosophy -- Major in Biotechnology Panadda_Petchluan.pdf (17.18 MB)
Malee Prajuabsuk.  2011.  Characterizations of transition metals doped SnO2 nanoparticle prepared by autocombustion technique. Master of Science -- Major in Chemistry Malee_Prajuabsuk.pdf (4.49 MB)
Wanpen Kakampuy.  2012.  Chromosome evolution in the genus litoria (Anura, Hylidae). Doctor of Philosophy -- Major in Biotechnology Wanpen_Kakampuy.pdf (24.44 MB)

Pages