คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
Title [ Type(Desc)] Year
งานวิจัย/Research report
PDF icon Sairung_Dinkoksung.pdf (3.69 MB)
PDF icon Pratubjai_Sikka.pdf (23.47 MB)
PDF icon Pariwat_Somnuek.pdf (71.29 MB)
PDF icon Janya_Inthornnongphai.pdf (1.07 MB)
มารีนา มะหนิ, & อภิญญา เอกพงษ์. (2544). แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Retrieved from http://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b35605/abstract.pdf
PDF icon Marina_Manhi.pdf (2.84 MB)
ศักดิ์ชาย สิกขา. (2550). แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ. อุบลราชธานี: คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sakchai_Sikka2550.pdf (116.7 MB)
PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
PDF icon Maliwan_Sin.pdf (25.1 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, มานัส ลอศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา, & ศรีสุดา มีชัย. (2549). โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nantiya_Hutanuwatr.pdf (18.68 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร. (2556). โครงการทดสอบกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์ เล่มที่ 8 ประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพัฒนาของกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr.pdf (2.48 MB)
PDF icon Patreeya_Wisaijon.pdf (5.66 MB)
PDF icon Chatpoom_Wiratchan.pdf (22.23 MB)
PDF icon Suriya_Choksawat.pdf (4.82 MB)
PDF icon Kriangkri_Choprakan.pdf (4 MB)
วิทยานิพนธ์/Thesis
Pariwat Namduang. (2014). Adsorption of reactive red dye using organo-montmorillonite. Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Pariwat_Namduang.pdf (8.21 MB)
PDF icon Wongduan_Sroysee.pdf (16.98 MB)
Somya Poonaya. (2011). An analysis of collapse mechanism of thin-walled circular tubes subjected to bending. Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Somya_Poonaya.pdf (51.44 MB)
PDF icon Pikul_Kulsawang.pdf (4.71 MB)
PDF icon Thanyaphon_Sasomphonsawat.pdf (3.05 MB)
PDF icon Kanittha_Boonpa.pdf (24.84 MB)
Prissana Thiengkrathok. (2009). An analysis of moral values in the adventures of Tintin. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University, Ubon Ratchathani.
PDF icon Prissana_Thiengkrathok.pdf (24.63 MB)
PDF icon Suthamma_Sanyathanormrat.pdf (5.2 MB)
PDF icon Somruedee Pimkote.pdf (1.05 MB)
Nattaporn Kaewjandee. (2009). The analysis of the compatibility of express English 6 textbook with the English curriclum B.E.2544. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Nattaporn_Kaewjandee.pdf (23.19 MB)

Pages