แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม

Titleแนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2544
Authorsมารีนา มะหนิ, อภิญญา เอกพงษ์
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberP363 ม479
Keywordsการอบแห้ง, หอมหัวใหญ่, หอมหัวใหญ่--การเก็บและรักษา
Abstract

เป็นการศึกษาหาแนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม โดยทำการทดลองอบแห้งในตู้อบแห้งลมร้อนแบบถาดอยู่กับที่ ทำการทดลองอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่สภาวะต่าง ๆ เพื่อหาแนวโน้มของการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือคุณภาพของหอมหัวใหญ่ เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง และค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ จากการทดลองพบว่าสภาวะที่อบแห้งควรมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส และอัตราการไหลของอากาศจำเพาะ 40.50 กิโลกร้มอากาศแห้ง/ชั่วโมง- กิโลกรัมหอมหัวใหญ่แห้ง อุณหภูมิแวดล้อม 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์อากาศแวดล้อม 70% ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เวลาที่ใช้ในการอบแห้งและความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะต่ำ

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/eresearch/b35605/abstract.pdf
Title Alternate Strategies for drying onion
Fulltext: