แนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย

Titleแนวทางการลดพิษของหัวกลอยและหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอย
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2558
Authorsจรรยา อินทรหนองไผ่, สุกัญญา คลังสินศิริกุล
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB292.A2 จ148ร 2558
Keywordsกลอย(พืช), พืชกำจัดแมลง, พืชหัว, สารสกัดจากพืช--การใช้ประโยชน์, แมลง--การป้องกันและควบคุม, แมลงศัตรูพืช--การควบคุมทางชีววิทยา
Abstract

จากการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำล้างหัวกลอย Dioscorea hispida โดยน้ำเปล่า และน้ำเกลือ ในการกำจัดเพลี้ยอ่อนถั่ว พบว่า ส่วนใสของน้ำล้างหัวกลอยทั้ง 2 วิธี มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยอ่อน โดยน้ำล้างหัวกลอยด้วยเกลือในวันที่ 1 มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยอ่อนพบเปอร์เซ็นต์ตายเฉลี่ยของเพลี้ยอ่อนสูงสุด 83.75 เปอร์เซ็นต์ สารสกัดจากกลอยโดยน้ำเปล่าวันที่ 1 มีเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยของเพลี้ยอ่อน 83.13 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการทดสอบ 48 ชั่วโมง และยังพบว่าสารสกัดกลอยโดยใช้เกลือเป็นตัวสกัด มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผัก โดยพบว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำล้างหัวกลอยในการกำจัดหนอนกระทู้ผักโดยใช้เกลือและน้ำเปล่าเป็นตัวสกัด ภายหลังการทดสอบ 48 ชั่วโมง พบว่า การพ่นด้วยส่วนใสของสารสกัดจากกลอยโดยใช้เกลือเป็นตัวสกัดในวันที่ 1, 2 และ 3 มีแนวโน้มทำให้หนอนกระทู้ผักตายดีที่สุด คือ 96.00, 96.00 และ 98.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และการพ่นด้วยน้ำเกลือ 20% พบการตายของหนอนกระทู้ผัก คือ 100 เปอร์เซ็นต์

Title Alternate Guideline to treat Dioscorea hispida tuber and investigation to pesticidal activity from its water treatment