ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง : อดีตและปัจจุบัน

Titleไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง : อดีตและปัจจุบัน
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2543
Authorsเกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9748196755
Call NumberSF995 ก767
Keywordsไก่พื้นเมือง--การเลี้ยง, ไก่ลูกผสมพื้นเมือง--การเลี้ยง
Abstract

จากการศึกษาพบว่า
1.ไก่พื้นเมืองมีข้อดีและเหมาะสมกับเกษตรกรสำหรับผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเมื่อเหลือจากการบริโภคและถ้าเกษตรกรต้องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมควรเลี้ยงในไร่นา เพราะจะช่วยลดปัญหาโรคระบาดและเพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงซึ่งจะทำให้สามารถเลี้ยงไก่ได้จำนวนมากขึ้น
2.ไก่ลูกผสมพื้นเมือง จะมีประสิทธิภาพการผลิตดีกว่าไก่พื้นเมืองเฉพาะภายใต้การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ด้อยกว่าไก่พื้นเมืองทุกประการ เมื่อนำไปเลี้ยงในสภาพชนบท