โครงการทดสอบกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์ เล่มที่ 8 ประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพัฒนาของกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร

Titleโครงการทดสอบกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์ เล่มที่ 8 ประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพัฒนาของกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2556
Authorsนันทิยา หุตานุวัตร
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB191.R5 น431ป
Keywordsการปลูกข้าว, การผลิตข้าว, ข้าว--การปลูก, ข้าว--การผลิต, ข้าวพันธุ์พื้นเมือง, ข้าวพื้นเมือง, ข้าวอินทรีย์, นาอินทรีย์, เกษตรธรรมชาติ, เกษตรอินทรีย์
Title Alternate Verification of a farmer-developed practice in sustainable and self-reliant organic native-paddy farming