โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพื่อเป็นชั้นกันซึมสำหรับสระเก็บน้ำ

Titleโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพื่อเป็นชั้นกันซึมสำหรับสระเก็บน้ำ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2555
Authorsฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberS591.55.T5 ฉ233
Keywordsการจัดการดิน, การปรับปรุงดิน, ชายแดนไทยลาว, ดิน--การดูดซึม, ดิน--การไหลซึมผ่าน, ดิน--ลาว, แนวตะเข็บชายแดน
Abstract

การขุดสระในพื้นที่ดินทรายประกอบกับเป็นที่เนินหรือการขุดสระในพื้นที่ที่มีน้ำใต้ดินอยู่ลึกจากผิวดินมากกว่าความลึกก้นสระจะทำให้ไม่มีน้ำกักเก็บในสระดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อพ้นฤดูฝนประมาณ 1-2 เดือน ผลจากงานวิจัยชี้ชัดว่าตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างในบริเวณกว้างจะเป็นลักษณะดินปนทรายจึงประสบปัญหาสระเก็บน้ำไม่มีน้ำโดยเฉพาะในหน้าแล้ง การทดลองความซึมได้ของตัวอย่างดินจากฝั่งไทย 2 แหล่ง และจากฝั่งลาว 3 แห่ง ได้ค่าความซึมได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงแต่เมื่อทำการปรับปรุงดินปนทรายจากทั้ง 5 แหล่ง ข้างต้นค่าความซึมได้ลดลงอย่างมากซึ่งอยู่ในเกณฑ์การใช้เป็นชั้นกันซึมได้คือ 10-9 เมตร/วินาที ผลจากการวิจัยบ่งชี้ถึงการเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงดินผิวสระให้มีความซึมได้ต่ำและกักเก็บน้ำได้ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน