โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อโดยกรรมวิธีขี้ผึ้งหาย : กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Titleโครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อโดยกรรมวิธีขี้ผึ้งหาย : กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2547
Authorsสุริยา โชคสวัสดิ์, อภิชาติ อาจนาเสียว
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
ISBN Number9746092154
Call NumberTT213 ส866
Keywordsผลิตภัณฑ์โลหะ, อุบลราชธานี, เครื่องทองเหลือง
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อโดยกรรมวิธีขี้ผึ้งหาย : กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยนำวัตถุดิบและงานหล่อมาผ่านการเตรียมโครงสร้างจุลภาคตามกรรมวิธีทางโลหะวิทยา การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีโดยใช้เครื่อง Emission spectrometer และการทดสอบความแข็งแบบ HRB ผลการศึกษาพบว่า วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการหลอมหล่อส่วนมากเป็นเศษข้อต่อ และก๊อกน้ำทองเหลืองและชิ้นส่วนเครื่องยนต์อื่น ๆ ที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมหลัก โครงสร้างจุลภาคของทุกตัวอย่างมีพื้นเป็นแอลฟ่า เบต้า แต่เฟส E จะมีในตัวอย่างที่มีธาตุ Sn เป็นส่วนผสม โครงสร้างทั้งหมดจะเป็น dendritie และจากการศึกษาทำให้ทราบว่า งานหล่อที่ต้องการคุณสมบัติทางเสียงขึ้นกับธาตุเพิ่มพิเศษ คือ Sn และลักษณะของโครงสร้างและเกรน

Title Alternate Structure and properties of brass casting by lost-wax casting process : case study : bronzeware group, Ban Pa-Ao, Ubon Ratchathani province Thailand