โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์

Titleโครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2549
Authorsนันทิยา หุตานุวัตร, มานัส ลอศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา, ศรีสุดา มีชัย
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB191.R5 น431ส
Keywordsข้ามหอมมะลิ, ข้าวหอม--การปลูก, ข้าวอินทรีย์--การปลูก, สุรินทร์, เกษตรธรรมชาติ, เกษตรอินทรีย์
Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ 1.ความเป็นไปได้ที่เกษตรกรจะผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเงื่อนไขสภาพทางเศรษฐกิจ สภาพกายภาพชีวภาพของการผลิต และสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ในการเป็นอาชีทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบวงจรกระบวนการปรับเปลี่ยนจากการผลิตข้าวหอมมะลิทั่วไป เป็นการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตลอดจนเงื่อนไข ปัจจัย และปัญหาอุปสรรค 3.การขายจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร รวมถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเงื่อนไข ปัจจัย และปัญหาอุปสรรค 4.การรวมกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในการเป็นพลังของการแก้ปัญหาความยากจน 5.การขยายการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรทั่วไป ตลอดจนเงื่อนไขที่จะนำสู่ความสำเร็จ 6.ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนของเกษตรกรและฐานข้อมูลการรวมกลุ่ม และเครือข่ายของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์

Title Alternate The possibility of Hom Mali Rice production in organic farming systems as an alternative farming career with poverty alleviation potential for Lower-Northeastern farmers :the case of Surin Province