โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาแบบพึ่งตนเองที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleโครงการวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาแบบพึ่งตนเองที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2542
Authorsภัทรียา วิสัยจร
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB1029.C45 ภ381
Keywordsการศึกษาด้วยตนเอง--วิจัย, การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติและความเข้าใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อศึกษาวิธีการเรียนและประเมินผลด้วยตนเองในศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง เพื่อศึกษาคุณภาพของการบริการของศูนย์ และเพื่อศึกษาคุณภาพของเอกสารการเรียนด้วยตนเองในศูนย์ พบว่า บริการของศูนย์ฯ ที่มีผู้มาใช้มากที่สุดคือ เพื่อความบันเทิง และเพื่อทำงานที่ครูมอบหมายให้ ส่วนบริการอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาโดยตรงนั้นไม่เป็นที่สนใจมากนัก

Title Alternate A research for planning and developing the self-access language centre at Ubon Ratchathani University