แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ

Titleแผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ
Publication Typeงานวิจัย/Research report
Year of Publication2563
Authorsศิริวัฒน์ ระดาบุตร
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP1185.T5 ศ487ผ 2563
Keywordsผู้สูงอายุ, ยางธรรมชาติ, แผ่นยางปูพื้น -- การออกแบบและการสร้าง, แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรีย, แผ่นรองปูพื้นกันลื่นในห้องน้ำ
Abstract

ยางแผ่นปูพื้นห้องน้ำที่ผลิตจากยางธรรมชาติมักจะเกิดปัญหาขึ้นจากการใช้งาน เนื่องจากมีเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นบนแผ่นยางซึ่งเชื้อเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะเติมสารที่สามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียลงไปในยางธรรมชาติและเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตแผ่นยางปูพื้นห้องน้ำโดยการออกสูตรยางปูพื้นให้ได้ตามมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นตามมาตรฐานของยางแผ่นปูพื้น (มอก.2377-2559) โดยการวิจัยจะทำการขึ้นรูปบางปูพื้นใช้ยางแท่งที่มีปริมาณสิ่งปนเปื้อนร้อยละ 5 และแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติมหลังจากนั้นทำการคงรูปโดยกำมะถัน ในการวิจัยนี้ทำการแปรปริมาณ นาโนซิงค์ออกไซด์และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ เพื่อปรับปรุงสมบัติการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของยางธรรมชาติโดยจากการทดสอบสมบัติเชิงกลและการต้านแบคทีเรียและเชื้อราพบว่า ยางที่ขึ้นรูปมีสมบัติเชิงกลผ่านมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger ได้เป็นอย่างดี และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Stephylococcus aureus ได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli สำหรับอนุภาคนาโนทั้งสองชนิดนั้น สามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้แม้ใช้เพียง 1 phr จากงานวิจัยจึงสรุปว่าสามารถนำสูตรยางที่ได้ไปใช้ในการผลิตแผ่นยางปูพื้นกันลื่นในห้องน้ำที่สามารถยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้