คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
[ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สมมิตร ดวงสมสา.  2548.  การจัดการระบบสารสนเทศบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีคลังข้อมูล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sommit_Daung.pdf (5.45 MB)
ณัฏฐณิชา โพธิ์งาม.  2552.  การจัดการเรียนรู้จากปฏิบัติการทดลองเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
นุจรี มะโนมัย.  2555.  การจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเรื่องสารอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Nujaree_Manomai.pdf (1.22 MB)
พิชิตพล เพ่งพิศ.  2559.  การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบเลโก้เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Pichitpon_Pengpit.pdf (4.83 MB)
รุ่งนภา สายัญ.  2552.  การจัดการเรียนรู้เน้นปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผจญภัย เครื่องจำปา.  2550.  การจัดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Phachonphai_Khraungchumpa.pdf (52.71 MB)
ขันติ เทิดธัญญา.  2560.  การจัดการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Peer instruction ผนวกการสอนแบบอุปมา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Khanti_Toedtanya.pdf (7.36 MB)
จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์.  2554.  การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงมโนมติและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องปริมาณสัมพันธ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Jiraphan_Boo.pdf (28.09 MB)
เปี่ยมสุข ไชยผา.  2554.  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด เบส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Piemsook_Cha.pdf (5.14 MB)
จงจิตร เทียมทัด.  2554.  การจัดการเรียนรู้แบบสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Jongjit_Tia.pdf (20.9 MB)
พนิดา กันยะกาญจน์.  2556.  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับแบบเปรียบเทียบเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Panida_Kanyakarn.pdf (71.03 MB)
นิชญานันท์ แสงภารา.  2556.  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Nidchayanun_Saengpara.pdf (162.5 MB)
นิชญานันท์ แสงภารา.  2556.  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Nidchayanun_Saengpara.pdf (162.5 MB)
วริษา สินทวีวรกุล, จรูญ สินทวีวรกุล, ดนัย สร้อยสุข.  2548.  การจัดการแม่สุกรเลี้ยงลูกโดยวิธีการประคบร้อนเต้านม. PDF icon Warisa_Sintaweewarakul.pdf (1.66 MB)
สายพร ดวงสา.  2559.  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการประเมินการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดขาวที่ผลิตในเขตจังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิทยาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวPDF icon SayphoneDouangsa.pdf (14.53 MB)
กนกวรรณ สะกีพันธ์.  2551.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Kanokwan_Sakiphan.pdf (5.53 MB)
ปกรณ์ กัลปดี.  2551.  การจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Pakorn_Kallapadee.pdf (6.44 MB)
สรรค์ชัย พรหมสุวงศ์.  2556.  การจัดรูปแบบการจ่ายไฟของระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยใช้วิธีฮิวรีสติก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Sanchai_Pro.pdf (14.5 MB)
ยอดธง ล้อวชิระวัฏฏ์.  2557.  การจัดรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายที่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยการติดตั้งสวิตซ์และสายจำหน่ายเพิ่ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon Yordthong_Lowvachirawat.pdf (63.72 MB)
พูนธนะ ศรีสระคู.  2561.  การจัดสมดุลสายการประกอบแบบตัวยูโดยใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Poonthana_Sresracoo.pdf (3.03 MB)
จันจิรา ดวงบุตร.  2559.  การจัดโปรตีนจากน้ำเสียโดยใช้เยื่อกรองแคลเซียมแอลจิเนตไฮโดรเจล. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Junjira_Duangbut.pdf (2.59 MB)
จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์.  2549.  การจำลองพฤติกรรมของอนุภาคแขวนลอยในสนามไฟฟ้ากระแสสลับ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Chanpeng_Ang.pdf (1.98 MB)
อิสระ คงทวี.  2559.  การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon ItsaraKongtawee.pdf (12.27 MB)
วัชรายุทธ ลำดวน.  2551.  การจำลองเชิงตัวเลขของการพาความร้อนแบบธรรมชาติในน้ำมันความหนืดสูง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นิภาวรรณ พองพรหม, พรพรรณ พึ่งโพธิ์.  2560.  การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงไธโอฟีน. PDF icon Nipawan_Pongprom.pdf (15.48 MB)

Pages