การจัดการระบบสารสนเทศบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีคลังข้อมูล

Titleการจัดการระบบสารสนเทศบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีคลังข้อมูล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsสมมิตร ดวงสมสา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส273
Keywordsการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์, ตัวแทนปัญหา, ระบบผู้เชี่ยวชาญ, สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล, สุขภาพ--บริการสารสนเทศ, แบบจำลองข้อมูลแบบมีมิติ
Abstract

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลังข้อมูลและสร้างแบบจำลองข้อมูลแบบมิติ (Dimensional model) ด้วยเทคนิคการประมวลผงเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online analytical processing: OLAP) ตัวแทนปัญหา ช่วยทำให้สารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Title Alternate Health care information system management with data warehouse technology
Fulltext: