การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

Titleการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2563
Authorsเพ็ญฤดี พินากัน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Keywordsการจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว, มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) (2) ประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ (3) นำเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านซะซอม ตาบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซะซอม จำนวน 7 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมู่ข้อมูลและการบรรยายสรุปแบบพรรณนา การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่บ้านซะซอม จานวน 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ เพื่อสกัดองค์ประกอบ ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50-59 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท และมีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซะซอม มี 5 ประเภท จากนั้น ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรทั้ง 40 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มได้ 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยว 2) การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 3) การลงทะเบียนนักท่องเที่ยว 4) การทำสัญลักษณ์นักท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดกรอง 5) การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร 6) การจัดการด้านความสะอาด และ 7) การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

Title Alternate Community based tourism management of Sa Som community, Na Pho Klang sub-district, Khong Chiam district, Ubon Ratchathani province based on amazing Thailand safety and health administration (SHA)