การจัดการเรียนรู้จากปฏิบัติการทดลองเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตร์

Titleการจัดการเรียนรู้จากปฏิบัติการทดลองเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsณัฏฐณิชา โพธิ์งาม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ณ311
Keywordsวิทยาศาสตร์--การทดลอง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติการทดลองเป็นการเพิ่มพูนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การปฏิบัติ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันทำให้ผู้เรียนมรผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียนสูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ไดโอด ทรานซีสเตอร์ และวงจรไฟกระพริบ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความก้าวหน้าทางการเรียน (normalized gain) เท่ากับ 0.68 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่ 4.02 จากแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท

Title Alternate Learning by doing experiments in basic electronics to enhance student's achievement and scientifit skills