การจัดการเรียนรู้เน้นปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสาร

Titleการจัดการเรียนรู้เน้นปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsรุ่งนภา สายัญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ร623
Keywordsทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), สาร--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
Abstract

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร
และการแยกสาร จำนวน 10 ชั่วโมง กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองหันแดง
จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 16 คน และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน
ตลอดจนสำรวจเจคคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Rungnapa_Sa/abstract.pdf
Title Alternate Implementation of hands-on learning activities to enhance Prathomsuksa 6 students' attitudes toward science and achievement of matter changes and separations