การจัดการเรียนรู้เน้นปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสาร

Titleการจัดการเรียนรู้เน้นปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารและการแยกสาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsรุ่งนภา สายัญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ร623
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), สาร--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
Abstract

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร และการแยกสาร จำนวน 10 ชั่วโมง กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 16 คน และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ตลอดจนสำรวจเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือก แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบประเมินความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง (Hands -on) มีค่าเฉลี่ย 22.69 (SD 2.15 )
โดยเพิ่มจากผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 8.44 (SD 2.22) คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้า 14.25 หรือ ร้อยละ 46.67 จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย dependent t-test พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) นอกจากนี้ นักเรียนยังมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในในระดับสูงและมีความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดี

Title Alternate Implementation of hands-on learning activities to enhance Prathomsuksa 6 students' attitudes toward science and achievement of matter changes and separations
Fulltext: