การจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเรื่องสารอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Titleการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเรื่องสารอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsนุจรี มะโนมัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ น722ก
Keywordsการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ, การสอนวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน, สารอินทรีย์--การศึกษาและการสอน
Abstract

ปิรามิดการเรียนรู้แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเป็นเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ โดยทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหาได้ร้อยละ 75 ของเนื้อหาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำในเรื่องสารอินทรีย์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แบบแผนการวิจัยที่ใช้คือการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จไนวน 35 คน โรงเรียนประสานมิตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน การทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยการประเมินระดับความก้าวหน้านักเรียนทุกคนมีคะแนนอยู่ในระดับกลาง นักเรียนร้อยละ 60 มีระดับความก้าวหน้าของทักษะการสังเกตอยู่ในระดับสูง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดทดลองเรื่องสารอินทรีย์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.01) นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในชุดทดลองเรื่องเคมีอินทรีย์ (ค่าเฉลี่ย = 4.15)

Title Alternate Learning by doing approach to organic compounds in science: development of grade eleventh students' learning achievement and scientific skills