การจัดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์

Titleการจัดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsผจญภัย เครื่องจำปา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ผ143ก
Keywordsการจัดการเรียนรู้, ความหลากหลายทางชีวภาพ--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์, โครงงานวิทยาศาสตร์
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 69 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ บทปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินการรายงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ 71.86/72.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ค่าดัชนีประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์เท่ากับ 0.6077 แสดงว่าหลังเรียนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 60.77 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก และผลการสังเกตพฤติกรรม พบว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสนใจใฝ่เรียนสนุกกับการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน มีทักษะการทำงานกลุ่ม ทักษะการสังเกตและจำแนกประเภทได้ดียิ่งขึ้น จากผลการวิจัยแสดงว่า การจัดการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถช่วยพัฒนาการคิดของผู้เรียนและสามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ สมควรที่จะนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

Title Alternate The learning management on topic of biodiversity in locality by science project