การค้นหาความสัมพันธ์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์

Titleการค้นหาความสัมพันธ์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ถ192
Keywordsการค้นข้อสนเทศ, การหากฎความสัมพันธ์ที่เป็นข้อเท็จจริง, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ, อัลกอริทึมเอไพรออริ, เว็บไซต์--การศึกษาการใช้, เหมืองข้อมูล
Abstract

นับตั้งแต่ระบบเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร เป็นเสมือนแหล่งข้อมูลจำนวนนมหาศาลทำให้ต้องมีการสกัดข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ โดยการทำเหมืองข้อมูลแบบกฎความสัมพันธ์ที่เป็นข้อเท็จจริงใช้เทคนิคอัลกอริทึมเอไพรออริ จากการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากผู้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต นำข้อมูลที่รวบรวมได้ จากการบันทึกในชุดข้อมูลเชิงข้อความของการเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วนำเสนอเป็นลักษณะโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการจำลองสถานการณ์และออกแบบระบบเครือข่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Title Alternate Association of web accessment
Fulltext: