การจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Titleการจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsเศกสรรค์ คำเนตร
Degreeวศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ศ846
Keywordsการกำจัดขยะ, การคัดแยกขยะ, การลดขยะ, ขยะ--การจัดการ--ศรีสะเกษ
Abstract

การจัดการขยะมูลฝอยภายในตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยทำการศึกษาเส้นทางที่เก็บขนขยะมูลฝอยในปัจจุบัน พบว่าในรอบสัปดาห์มีการเก็บขนจำนวน 4 เส้นทาง รวมระยะทางเก็บขน 77.80 กิโลเมตร ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ทำการเก็บขน 5 วัน ในการวิ่งเก็บขยะ 43 ชั่วโมง 20 นาที ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 50 ลิตร จากการวิเคราะห์เส้นทางการเก็บขนเพื่อลดต้นทุนการเก็บขนในระยะยาว จึงได้วางเส้นทางในการเก็บจนใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 เส้นทางทำให้ลดระยะเวลาในการเก็บเหลือเพียง 19 ชั่วโมง 50 นาที และลดระยะทางเหลือเพียง 30.360 กิโลเมตร ทำให้ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิมเหลือ30.49 ลิตร สามารถประหยัดเงินงบประมาณลง 929.94 บาทต่อสัปดาห์ การบริหารจัดการงบประมาณในการกำจัดขยะมูลฝอยปี 2550-2553 คิดเป็น 370,000 400,000 450,000 และ 614,920 บาทต่อปีตามลำดับ จึงได้คำนวณค่าต้นทุนที่จะใช้โดยคิดในหน่วยของค่าธรรมเนียมใหม่เป็น 23.00 บาท/เดือน/ครัวเรือน การศึกษาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเพื่อหาจำนวนถังที่ต้องการเพิ่มในแต่ละหมู่บ้าน พบว่าต้องหาเพิ่มถึง 258 ใบ การศึกษาสภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ควรใช้วิธีฝังกลบแบบขุดร่องและได้คำนวณพื้นที่รองรับการกำจัดขยะมูลฝอยในอนาคตพบว่าต้องเตรียมพื้นที่ 10 ปี ประมาณ 10 ไร่ สำหรับการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ได้ทำการเก็บตัวอย่างขยะมูลฝอยในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อนจากหมู่บ้านในตำบลโพนเขวา ทั้ง 11 หมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยขยะทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 49.42 ขยะอินทรีย์เฉลี่ยร้อยละ 26.67 ขยะรีไซเคิลเฉลี่ยร้อยละ 22.75 และขยะอันตรายเฉลี่ยร้อยละ 1.16 และค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 270.30 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของตำบลโพนเขวา มีค่า 0.39 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ตามลำดับ สำหรับการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น สำหรับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ถ้าเป็นขยะทั่วไปควรทำการรณรงค์ให้ชุมชน ช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลักการ 3R และนำไปฝังกลบแบบขุดร่อง ขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมักในโครงการโรงปุ๋ยหมักโพนเขวา เรารักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนขยะรีไซเคิลควรทำการคัดแยกไปขาย นำกลับมาใช้ใหม่ ขยะอันตราย รณรงค์ลดปริมาณลดใช้สารเคมี ปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับการคาดการณ์ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือของประชากรและองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดสรรงบประมาณและวางแผน การกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวาให้ครบวงจร และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

Title Alternate Municipal solid waste management in Ponkhwao, Mueang district, Si Sa Ket province
Fulltext: