การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบเลโก้เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

Titleการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบเลโก้เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsพิชิตพล เพ่งพิศ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC พ647 2559
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเคลื่อนที่ (กลศาสตร์)--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การเคลื่อนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การเรียนรู้ฟิสิกส์แบบเลโก้, แรง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดและวัดความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบเลโก้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 36 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการสร้างตัวแทนความคิดที่ได้จากโลโก้ และแบบประเมินแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ค่าสถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน และค่าความก้าวหน้าทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่นัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยทั้งชั้นเรียน =0.57 อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนมีตัวแทนความคิดที่แตกต่างกันเนื่องจากนักเรียนมีประสบการณ์ต่างกันหลังการจัดการเรียนรู้แบบเลโก้ โดยตัวแทนความคิดที่สมบูรณ์สามารถช่วยพัฒนาแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Development of students' concepts of force and motion by lego-based physics instruction