การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาหมัก

Titleการคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาหมัก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsลัดดาวัลย์ ยืนยาว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR ล246ก 2561
Keywordsการต้านเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์, ปลาส้ม, แบคทีเรียกรดแลคติก, แบคทีเรียแลกติก
Abstract

Candida albicans เป็นเชื้อราประจำถิ่นที่พบว่ามีการดื้อยาต้านเชื้อราที่ใช้บ่อย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ C. albicans โดยทำการแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากปลาหมัก ได้จำนวน 32 ไอโซเลต จากผลการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นพบว่า แบคทีเรียไอโซเลต F3 และ F5 มีฤทธิ์ยับยั้ง C. albicans ATTC 10231 ที่ดีจากการทดสอบโดยวิธี agar dual overlay และสามารถยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATTC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhimurium DMST 560 และ Salmonella enteritidis DMST 15676 ไอโซเลต F3 และ F5 ยังมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดีจากการประเมินด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH assay) แบคทีเรียทั้งสองไอโซเลตยังแสดงคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกที่ดีโดยมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงเมื่อบ่มในสภาวะกรดและเกลือน้ำดี นอกจากนี้ส่วนใสปราศจากเซลล์ของไอโซเลต F3 มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของ C. albicans ATTC 10231 (p<0.05) และพบว่าทั้งส่วนใสปราศจากเซลล์และส่วนเซลล์ของ F3 มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของ C. albicans ATCC 10231 (p<0.05) และพบว่าทั้งส่วนใสปราศจากเซลล์และส่วนเซลล์ของ F3 มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของ C. albicans สายพันธ์ที่แยกได้จากผู้ป่วย (C2 และ C4) (p<0.05) ผลการศึกษาด้วยวิธีการบ่มร่วมกันแสดงให้เห็นว่า F3 มีผลยับยั้งการเจริญของ C. albicans ATCC 10231 และ C. albicans ที่แยกจากผู้ป่วย (C2 และ C4) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ไอโซเลต F3 ยังแสดงคุณสมบัติการรอดชีวิตในสภาวะจำลองระบบทางเดินอาหาร และให้ผลลบกับการทดสอบการทำลายเม็ดเลือดแดงและการทดสอบการสร้างเอนไซม์ดีออกซีไรโบนิวคลีเอส ผลการพิสูจน์สายพันธุ์โดยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rDNA พบว่า ไอโซเลต F3 คือ Pediococcus acidlactici

Title Alternate Selection and characterization of lactic acid bacteria isolated from fermented fish for anti-candida albicans