การจัดการความรู้และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleการจัดการความรู้และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsสุพัตรา โฉมงาม
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ส831 2556
Keywordsการจัดการความรู้, การบริหารองค์ความรู้, ประสิทธิภาพการทำงาน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการจัดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 301 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับการสัมภาษณ์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.980 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่ ผลการวิจัย พบว่า
(1) การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกระบวนการจัดการความรู้ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ และการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
(2) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
(3) แนวทางในการพัฒนาการจัดความรู้ คือ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ เช่น การประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่บวกับการจัดการความรู้ การศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการความรู้ รวมถึงผู้บริหารควรให้ความสำคัญ ให้การสนับสนุนงบประมาณ หรืออุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานของกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้การพัฒนาต่อไป

Title Alternate Knowledge management and operational effectiveness of Ubon Ratchathani University