คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
อนวัช กาทอง.  2551.  ระบบการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต : กรณีศึกษาหอพักจตุพร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Anawat_Katong.pdf (14.95 MB)
หนึ่งฤทัย พรหมวาที.  2549.  ระดับแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Nuengruthai_Pro.pdf (3.57 MB)
วัชรี บุตรศรี.  2546.  ระดับเเรงจูงใจของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในการดำเนินงานพัฒนาเเละรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Watcharee_Bud.pdf (3.47 MB)
นัยนา แสนทวีสุข.  2551.  ระดับความสามารถตนเองของผู้ดูแลเด็กต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Naiyana_Saentaweesook.pdf (12.72 MB)
พิสมัย สวนคร้ามดี.  2549.  ระดับการปฏิบัติการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในหอผู้ป่วยที่มีรูปแบบการบริหารต่างกัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Pisamai_Sue.pdf (6.38 MB)
ยุทธนา หาระบุตร.  2553.  ยุทธศาสตร์การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือนในชุมชนภาคอีสานตอนใต้. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Yuthana_Har.pdf (19.32 MB)
พรพันธ์ เฉลิมรัมย์.  2561.  ยาลดความดันโลหิตและการเกิดโรคเบาหวานในคนไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพPDF icon Pornpun_Chalermrum.pdf (1.6 MB)
กาญจนา ตรีจันทร์.  2564.  มุมมองของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองในโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกPDF icon Kanjana_Treejun.pdf (3.26 MB)
เยียล่อ เยี่ยวือ.  2552.  มุมมองของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา บ้านนาอวน เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)PDF icon Yialaw_Gniaveu.pdf (75.95 MB)
บุญโรช ศรีละพันธ์.  2557.  ภูมิปัญญาผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วย เขมร ลาวและเยอในจังหวัดศรีสะเกษ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon BoonrochSrilapan.pdf (89.75 MB)
ชนัฏดา ผลานันต์.  2561.  ภาษาและอุดมการณ์ในวิสัยทัศน์เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทยPDF icon Chanatda_Phalanan.pdf (1.98 MB)
ดวงเดือน จันทสุรียวิช.  2552.  ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
อุษณีย์ คะบุตร.  2556.  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านท่าไคร้เหนือ ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Usanee_Kha.pdf (21.79 MB)
ประจักษ์ ผิวงาม.  2554.  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Prajak_Pew.pdf (50.1 MB)
พิชชานันท์ สายเนตร.  2562.  พื้นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Pitchanan_Sainate.pdf (16.41 MB)
คำปัน สุนทราวงศ์.  2552.  พื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในจังหวัดสาลาวัน (สปป.ลาว). วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Khampanh_Sou.pdf (53.18 MB)
กลไกร นาโควงค์.  2564.  พารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับรอยต่อชนในการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง เกรด 5083. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Konkrai_Nakowong.pdf (6.41 MB)
ศศิธร สุชัยยะ.  2549.  พัฒนาเว็บแอพลิเคชัน โดย STRUT, JSP และ JBOSS (กรณีศึกษา : ร้านขายหนังสือ). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Sasithorn_Suc.pdf (10.45 MB)
วิชิตา งามเนตร.  2553.  พัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องแนวประการังบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิต. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Wichita_Nga.pdf (41.78 MB)
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล.  2562.  พัฒนาการของระบบทางเดินอาหารและความต้องการโปรตีนของปลาหลด Macrognathus siamenis (Gunther, 1861). ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PDF icon Theerachai_Pongjanyakul.pdf (53.85 MB)
ธนะพล กิจชาญไพบูลย์.  2561.  พฤติกรรมโครงสร้างของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อกัน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Thanaphol_Kitchanpiboon.pdf (7.81 MB)
เบญจวรรณ ตั้งสกุล.  2551.  พฤติกรรมและเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาPDF icon Benchawan_Tangsakun.pdf (12.36 MB)
ภาคิณ ลอยเจริญ.  2554.  พฤติกรรมรอยต่อแบบเปียกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)PDF icon Phakin_Loy.pdf (17.07 MB)
อดิศักดิ์ กกแก้ว.  2562.  พฤติกรรมรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าร์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Adisak_Kokkaew.pdf (12.52 MB)
วินัย ไกรกังวาร.  2555.  พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักรายวันขนาดกลางของผู้ใช้บริการห้องพักรายวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. บริหารศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Winai_Kri.pdf (23.39 MB)

Pages